Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика / Дисциплини

Дисциплини

Геометрични основи на перспективата
Целта на курса е прилагането на законите на перспективата във фотограметрията и картографията, като са обосновани съществуващите проективни трансформации. Изучават се елементи на проективната геометрия - двойно отношение, колинеация, хомология. Разглеждат се основните ...
Дескриптивна геометрия
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му ...
Дескриптивна геометрия
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му ...
Дескриптивна геометрия
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му ...
Дескриптивна геометрия
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му ...
Дескриптивна геометрия
Специалност:
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия, котирана проекция и перспектива, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за ...
Дескриптивна геометрия
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му ...
Дескриптивна геометрия
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия, котирана проекция и перспектива, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за ...
Дескриптивна геометрия
Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му ...
Дескриптивна геометрия
Дескриптивната геометрия е клон на математическото моделиране, в който се изучават методите за построяване и практическо използване на равнинни модели-чертежи на пространствени форми. Учебният материал обхваща най-същественото от трите взаимнодопълващи се проекции – ...
Дескриптивна геометрия - курсови задачи
На базата на основните принципи в Дескриптивната геометрия студентите подготвят три курсови задачи за изобразяване на архитектурни форми със сенки, на праволинейни повърхнини и на обекти в перспектива. Студентите добиват умения за изчертаване на 3D- обекти ръчно или чрез ...
Инженерно - строителна графика
В курса се изучават стандартизирани изисквания, принципи и правила необходими за изпълнение и четене на графичната част от техническата документация в строителството, независимо от начина на реализацията и (на ръка, с компютър и т. н. ). Целта на курса е студентите да ...
Инженерно - строителна графика
В курса се изучават стандартизирани изисквания, принципи и правила необходими за изпълнение и четене на графичната част от техническата документация в строителството, независимо от начина на реализацията и (на ръка, с компютър и т. н. ). Целта на курса е студентите да ...
Инженерно - строителна графика
В курса се изучават стандартизирани изисквания, принципи и правила необходими за изпълнение и четене на графичната част от техническата документация в строителството, независимо от начина на реализацията и (на ръка, с компютър и т. н. ). Целта на курса е студентите да ...
Инженерно - строителна графика
В курса се изучават стандартизирани изисквания, принципи и правила необходими за изпълнение и четене на графичната част от техническата документация в строителството, независимо от начина на реализацията и (на ръка, с компютър и т. н. ). Целта на курса е студентите да ...
Инженерно - строителна графика
В курса се изучават стандартизирани изисквания, принципи и правила необходими за изпълнение и четене на графичната част от техническата документация в строителството, независимо от начина на реализацията и (на ръка, с компютър и т. н. ). Целта на курса е студентите да ...