Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Приложен софтуер за обработка на геодезически данни

Приложен софтуер за обработка на геодезически данни

Дисциплината "Приложен софтуер за обработка на геодезически данни" има за цел да затвърди и разшири знанията и уменията на студентите при създаването на софтуер за обработка на данни. Съществено внимание се обръща: на ролята на организацията на данните, на търсенето на информация, на ефективността при обемни изчислителни процеси и намаляването грешките от закръгленията на числата при тях. След приключването на курса студентите трябва да могат да обработват и анализират резултатите от обработката на геодезически данни, както и самостоятелно да разработват софтуер за обработка на данни в това число и за изравнение на геодезически мрежи.

Учебни материали

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри