Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Геодезия - I част

Геодезия - I част

След приключване на обучението си по дисциплината Геодезия, Част І студентите ще имат необходимите теоретични и практични познания за геодезическите методи и инструменти за измерване на ъгли, дължини и превишения, както и знания за грешките при измерванията с различни инструменти и ще могат да обработват и правят оценка на точността на тези измервания. Студентите ще могат да разбират и използват топографските планове и карти. Изучените въпроси за геодезическите снимки са основа студентите да извършват необходимите геодезически работи по извършването на тези снимки и да изработват топографски планове на малки територии.

Учебни материали
Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформации


Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

Курсови задачи и задания

Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Други

Ръководство за работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова

Информация


Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции