Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ)

Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ)

След приключване на обучението си по дисциплината МОГИ - І част студентите ще имат необходимите теоретични знания за законите на разпределение на грешките при геодезическите измервания и основните математически методи за обработка на тези измервания, които те могат да прилагат при обработката и оценката на точността на геодезическите измервания. Методът на най-малките квадрати заема централно място в изучаваната дисциплина и студентите получават умения да прилагат този метод при изравнение на измервания в планови и височинни геодезически мрежи. Получените знания студентите могат да прилагат при изучаването и на други предмети и в практическата си дейност.

Конспекти

Конспект по МОГИ-2018/2019
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Учебни материали

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформации

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

План за упражнение по МОГИ 2018/2019
проф. д-р инж. Васил Вълчинов


МОГИ_У8_Оптимизация_теория
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

МОГИ_У8_Оптимизация_пример
проф. д-р инж. Васил Вълчинов