Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Учебна практика по геодезия

Учебна практика по геодезия

Учебната практика по геодезия има за цел да затвърди теоретичните познания и създаде практически навици, за използване на геодезическите инструменти и технологии, при решаването на различни инженерни задачи. За подходящо избран имот, със сграда, се създава работна геодезическа основа и се определят координатите и котите на опорните точки. С тотална станция се извършва полярна снимка на имота и сградата. Част от измерванията се използуват за определяне на характерни точки и линии и височината на сградата. Определя се площта на имота и се извършва снимка на вътрешното разпределение на сградата.

Учебни материали

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.


СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри