Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Учебна практика по геодезия - I част

Учебна практика по геодезия - I част

Целта на Учебната практика по Геодезия І част е да се разширят, задълбочат и укрепят теоретичните знания на студентите и се създадат практически навици и умения у тях за: геодезичните методи и инструменти за хоризонтални и височинни измервания, изследване и проверка на геодезичните инструменти; сравнителен анализ на грешките и точността на резултатите от геодезичните измервания; методите и средствата за математичната им обработка; подготовка, организация и извършване на геодезичните работи по създаване на едромащабни топографски планове. Място на провеждане - в Учебно-спортна база на УАСГ. Време на провеждане - след лятната изпитна сесия, съгласно съгласуван график. Основно съдържание: Полагане на работна геодезична основа и заснимане на част от населено място. Изработване на топографски план на обекта.

Учебни материали
Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформации


Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Информация

Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина

Фото галерия

  • Семково
  • Изграждане на веха т.т.