Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Учебна практика по геодезия - II част

Учебна практика по геодезия - II част

Целта на учебната практика по Геодезия ІІ част е да се укрепят теоретичните знания на студентите и да се създадат практически навици, свързани с геодезическите работи при извършване на топографски снимки и обработка и анализ на резултатите от тях чрез създаване на цифров модел, включително чрез допълване и коригиране на съществуващ такъв. Поставената цел се постига чрез анализ и оценка на съществуващ цифров модел на територията, дейности за създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение, работна геодезическа мрежа и създаване на нов цифров модел на територията.

Учебни материали

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформации


Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Информация

Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина