Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Многоцелеви кадастър

Многоцелеви кадастър

В дисциплината се изучават методи за обхващането на данни и представянето им в системата на многоцелевия кадастър, при условие, че е налице кадастрална карта и база с основни данни за обектите на кадастъра. Чрез информацията в системата на многоцелевия кадастър се дава отговор на въпроси за пълното правно състояние на недвижим имот, за характеристиките и начините за набирането и представянето им за устройствено планиране на територията, при определяне на данъчна и/или пазарна оценка на недвижим имот, за създаване на комплексна услуга на заинтересувано лице с данни за имот и др. Разглежда се наличната нормативна уредба за изработване на специализирани карти и регистри и специфичните технологии за събиране и представяне на данни в специализирани информационни системи. необходимата функционалност на тези системи, включително 3D представянето на информацията и приложенията й.