Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Дисциплини /

Оценка на въздействието на физичните фактори

Оценка на въздействието на физичните фактори
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател доц. д-р Мато Надолийски

В курса се разглеждат основните физични фактори, влияещи върху околната среда, а оттам и върху използването и оценката на имотите. Предмет на изучаване са физичните въздействия: шум, вибрации, вредни лъчения (електромагнитни, йонизиращи, топлинни). В изложението на всички фактори се съдържа: дефиниция; източници и начини на предаване на въздействието; влияние върху околната среда; прогноза за развитието на процеса, оценка на степента на въздействие съгласно нормативните разпоредби на Република България; мероприятия за защита.