Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Геоинформатика - II част

Геоинформатика - II част

След изучаване на предмета "Геоинформатика ІІ част" студентите ще имат познания за тенденциите в развитието и прилагането на Географските Информационни Системи (ГИС) и придобият допълнителни знания и умения за създаването и използването на цифрови модели на територията, за функциите за анализ на данните и се научават да прилагат ГИС при решаването на конкретни задачи. Получените знания и умения, студентите могат да прилагат в практиката - при създаване, внедряване и работа с ГИС технологии, както и в други дисциплини изучавани в геодезическия факултет.

Конспекти

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Учебни материали

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

Информация

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина