Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Хидротехнически съоръжения

Хидротехнически съоръжения
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
Допълнителен език руски, английски

Курсът дава фундаментални знания за хидротехническите съоръжения - бетонови стени (гравитачни, облекчени, контрафорсни и дъгови), земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени, преливници, водовземни съоръжения, временни съоръжения за отбиване на строителните води.