Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Дисциплини /

Строителна физика

Строителна физика
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател н.с.I ст. д-р Р. Асенов
Допълнителен език немски

Изучават се Динамика на материална точка и идеално твърдо тяло, Строителна аеродинамика, Механика на флуиди, Трептения и вълни, Акустика, Молекулна физика и термодинамика, Топлопроводност, Електричество и магнетизъм, Фотометрия, Радиоактивност и дозиметрия. Във всички тези раздели е отделено специално внимание на приложението на разглежданите физични явления и методи в различни области на строителната теория и практика. Целта на учебната дисциплина е да се дадат на студентите познания за основните физични явления и закони и взаимната им обусловеност, както и за основните методи на физическите изследвания в строителната практика.