Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Математическа обработка на геодезическите измервания II (МОГИ II)

Математическа обработка на геодезическите измервания II (МОГИ II)

Дисциплината има за цел да обобщи и разшири знанията на студентите върху прилагането на метода на най-малките квадрати при съвместната обработка на геодезически измервания. Дисциплината е насочена към прилагането на съвременни технически средства. Специално внимание е отделено на решаването на задачата при голям брой неизвестни. Разглеждат се алгоритми за оптимизация на структурата на матрицата на системата нормални уравнения на основата на теорията на графите. Студентите се запознават и с метода на Грам Шмид за ортогонализация на система от вектори и прилагането му за решаването на задачата на изравнението по метода на най-малките квадрати. В дисциплината се разглежда и прилагането на метода на най-малките квадрати при динамични системи за обработка от геодезическите измервания.

Учебни материали

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформации

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


МОГИ_У8_Оптимизация_пример
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Информация