Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Новини /

Конкурс за доцент в катедра „Техническа механика”

25.08.2016

 

 

                    Със Заповед N360/ 13.06.2016 на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен в ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г. конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите” за нуждите на катедра “Техническа механика” в УАСГ.

В приложените материали са представени професионални автобиографии, а също списъци и резюмета на трудовете на кандидатите гл.ас. д-р инж. Димитър Сенков Лолов, гл.ас. д-р инж. Димитрина Димитрова Киндова-Петрова, гл.ас. д-р инж. Албена Петрова Дойчева.

Представени са рецензиите и становищата на членовете на журито.