Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Анета Василева

02.03.2017

ПОКАНА

На 20 март 2017 г. (понеделник) в зала 316, корпус А на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни влияния и развитие на идентичността” с автор арх. Анета Василева.

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд във връзка с присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма „Теория и история на архитектурата“ е назначено със Заповед № 1171/22.12.2016 на Ректора на УАСГ.

Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за насочване за защита, автореферат на дисертационния труд на арх. Анета Василева, рецензии и становища на научното жури.

Дисертацията на арх. Анета Василева е смислово свързана с дисертацията на арх. Емилия Кълева “Опазване на архитектурното наследство на България от втората половина на ХХ век”. Затова публичните защити на двата труда са замислени като две успоредни събития, които целят да покажат два различни погледа върху един и същ изследователски предмет. Двете защити ще се проведат свързано от 14.00 до 18.00 часа.Автореферат на дисертационен труд
„Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни влияния и развитие на идентичността“, арх. Анета Василева