Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Емилия Кълева

02.03.2017

ПОКАНА

На 20 март 2017 г. (понеделник) в зала 316, корпус А на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Опазване на архитектурното наследство на България от втората половина на ХХ век” с автор арх. Емилия Кълева.

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд във връзка с присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма „Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата“ е назначено със Заповед № 1172/22.12.2016 на Ректора на УАСГ.

Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за насочване за защита, автореферат на дисертационния труд на арх. Емилия Кълева, рецензии и становища на научното жури.

Дисертацията на арх. Емилия Кълева е смислово свързана с дисертацията на арх. Анета Василева “Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни влияния и развитие на идентичността”. Затова публичните защити на двата труда са замислени като две успоредни събития, които целят да покажат два различни погледа върху един и същ изследователски предмет. Двете защити ще се проведат свързано от 14.00 до 18.00 часа.Автореферат на дисертационен труд
„Опазване на архитектурното наследство на България от втората половина на ХХ век“, арх. Емилия Кълева