Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Публична защита на дисертационен труд „Урбанистични мерки за намаляване на шумовото натоварване в контекста на концепцията за интелигентен град“

04.07.2017
На 17 юли 2017 г. (понеделник) от 16.15 ч. в зала 316, ет.3, бл.А на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационен труд „Урбанистични мерки за намаляване на шумовото натоварване в контекста на концепцията за интелигентен град“ с автор арх. Андрей Пенев Йорданов, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност (докторска програма) „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“. Рецензии и становища по защитата, приети на заседание на Научното жури на 30 юни 2017г., заедно с автореферат и заповед за назначаване състава на журито са публикувани в приложение към настоящото съобщение.

Източник: Председател на НЖ