Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Годишна конференция на изследователската мрежа Spa-ce.net в УАСГ 13-15.09.2017

08.09.2017

Ролята на публичния сектор за местното икономическо и териториално развитие в Централна, Източна и Югоизточна Европа

Spa-ce.net е мрежа на университети и организации от Централна, Източна и Южна Европа за изследователски обмен в полето на пространственото развитие и планиране. Мисията на мрежата е да подкрепи устойчивото развитие в региона,  като предоставя и разпространява сред изследователи, политици и заинтересовани институции от публичния и частния сектор резултати от научни изследвания и приложни разработки, насочени към подобряване качеството на живот, защитата и управлението на  европейското културно и природно наследство. 

Във фокуса на конференцията през 2017 г. е местното развитие, неговото въздействие върху територията и прилаганите традиционни и иновативни и механизми, подходи и инструменти за пространствено планиране и регионално развитие. Конференцията има за цел да подкрепи академичния дебат относно въздействието на публичната политика и развитието на пазарната икономика върху местното и регионално развитие и планиране в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Тя ще акцентира върху приликите и разликите между факторите, влияещи върху  икономическото развитие и съответстващите му пространствени структури и модели.  Участниците ще споделят разнообразни казуси, свързани с лидерството и/или участието на общностите в местното развитие и управление на територията като откроят спецификата на системите за планиране и социокултурния контекст, възможностите за съчетаване на местните ресурси и макрорегионалния стратегически дневен ред в условията на развиваща се глобализация.

Организатори на конференцията са катедра Градоустройство при АФ на УАСГ, Центърът за върхови постижения Spectra към Словашкия Технически университет (Братислава) и Лайбниц университетът по екологично урбанистично и регионално развитие (Дрезден). Конференцията е включена в поредицата от събития и инициативи, посветени на 75-тата годишнина от създаването на УАСГ.

Тридесет участници от Албания, Австрия, България и Чехия, Германия, Сърбия, Словакия и Холандия ще представят 19 доклади върху резултати от научни изследвания. Допълнително ще бъдат проведени кръгла маса и дискусионен панел, в които ще се включат и български експерти от различни сектори и институции.  

В прикачения файл може да откриете програмата