Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Новини /

Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Петър Веселинов Тодоров

12.09.2017

 Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Деформации на речното дъно в зоната на нисконапорни хидротехнически съоръжения" на инж.Петър Веселинов Тодоров за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.