Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Новини /

Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Филип Валериев Пенчев

19.09.2017

 Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Хидродинамично изследване на течението в реки около съоръжения със сложна геометрия" на инж.Филип Валериев Пенчев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.