Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Новини /

Публична академична лекция

23.02.2012

 
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Катедра „Масивни конструкции”, Строителен факултет


П О К А Н А

На основание чл. 28 от Закон за развитие на академичния състав в Република
България, чл. 58 (3) от Правилник за прилагане на Закона за развитие на
академичния състав в Република България и Процедурни правила и образци на
документи за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, на
научната степен „доктор на науките” и заемане на
академични длъжности в УАСГ
Доцент д-р инж. Марина Дончева Трайкова ще изнесе на 01.03. 2012 г.
(четвъртък ) от 14 ÷ 15 часа в Заседателната зала на Строителния
факултет (зала 311), публична академична лекция на тема:
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЪГЛАСНО БДС EN 1998 – 3 ( EC 8 : Проектиране на сгради за сеизмични въздействия, част 3: Оценяване и усилване на сгради)”
 Източник: катедра „Масивни конструкции”