Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Студентска стипендия "Рутекс и приятели"

05.02.2019

Студентската стипендия „Рутекс и Приятели“ бе учредена през 2014 г. по случай 20-годишния юбилей на фирма Рутекс ООД. През 2015 г. и 2017 г. успешно бяха присъдени стипендии на трима студенти от V-ти курс, специалност Транспортно строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Успоредно със стипендията РУТЕКС осигури на стипендиантите стаж във фирмата, а към момента двама от тях са част от постоянния екип на РУТЕКС.

За учебната година 2018/19, РУТЕКС набира отново кандидатури за стипендията.

Mогат да кандидатстват следните студенти:

         завършващи четвърти редовен курс от обучението си по специалност „Транспортно строителство“ в УАСГ /специализация “Пътища“/;

         положили успешно всички изпити до момента на кандидатстване за стипендията в съответствие с утвърдения учебен план за специалността;

         със среден успех от седми и осми семестри над 4,25;

         разработили отлично курсовите си проекти към изучаваните до момента на кандидатстване за стипендията дисциплини към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ на ФТС към УАСГ;

         притежаващи необходимата ангажираност и креативност по отношение учебния процес.

Предимство имат кандидатите, участвали във външни за УАСГ проекти и конкурси, както и такива, представили аргументирано мотивационно писмо, съдържащо изложение на основните стимулиращи фактори в обучението им по специалността и кандидатстването за стипендията. Комисията за определяне на стипендианта ще включва представители на Рутекс и представители на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”.

Стипендията ще бъде в размер на 1000 лв. разделени на равни месечни вноски по време на срока на обучение с цел покриване на част от текущите разходите на стипендианта. На стипендианта също така ще бъдат предоставени възможности за стаж и обучение както в Рутекс, така и в други фирми от строителния бранш според интересите на конкретния студент.

Кандидатури ще се приемат  до 11/02/2019 г. и трябва да съдържат  мотивационно писмо, което да бъде предадено на техническия сътрудник на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, инж. Грета Георгиева.

Изборът на стипендиант ще бъде извършен до 15/02/2019 г.

          проф. П. СтефановИзточник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"