Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News

Department News

Конкурс за "Професор" към Катедра "Организация и икономика на строителството"
14.05.2018
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 12 / 06.02.2018 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 175 / ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Мария Кирякова Петкова
02.05.2018
На 11.05.2018 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Кадрова политика за развитие на катедра "Организация и икономика на строителството"
02.05.2018

Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Избор на отговорник по качеството за Катедра "Организация и икономика на строителството"
28.11.2017
На 24.11.2017 г. на Катедрен съвет на Катедра "Организация и икономика на строителството" за отговорник по качеството, съгласно чл. 10 от ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на ас. инж. Ангел Зафиров Геренски
23.11.2017
На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на арх. Хорст Лишка
02.10.2017
На 9.10.2017 г. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на СФ (зала311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Йолина Асенова Ценова
12.06.2017
На 22.06.2017 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Заседателната зала на СФ (зала311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Учебно-производствена практика по организация и изпълнение на строителството за специалност ССС ІV к.
23.05.2017
Учебно-производствената практика за специалност ССС ІV курс ще се проведе в периода 03.07 - 06.07. 2017 год. Графикът за групите с формата за ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за публична защита на дисертационен труд
24.06.2016, Катедра "Организация и икономика на строителството"
На 4.07.2016 год. /понеделник/, от 15.00 ч. в Заседателната зала на Строителния факултет /зала 311/ ще се проведе публична защита на дисертационния ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Go to page 1 | 2 | 3