Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment / Department News

Department News

ПОКАНА за публична академична лекция
13.02.2018

Source: катедра "ВКПВ"
ПОКАНА за публична академична лекция
10.01.2018

Source: катедра "ВКПВ"
Избор на ръководител катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”
11.03.2016
 Информацията е в прикачения файл.
Source: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"
Конкурс за доцент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ в професионално направление 4.2. "Химически науки", научна специалност „Аналитична химия“ (Анализ на води)
29.09.2015
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 38/26.05.2015 г. Членовете на научното жури за конкурса са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 481/08.07.2015 г.
Source: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите"
Go to page 1 | 2