Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Hydraulic Engineering / Department News

Department News

8th. Bulgarian-Austrian Seminar Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria
10.11.2018, Department of Hydraulic Engineering of UACEG
8th. Bulgarian-Austrian Seminar Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria  
Конкурс за професор към катедра “ХИДРОТЕХНИКА”
24.06.2016
 Със Заповед № 298/10.05.2016г. на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане ...
Source: катедра “ХИДРОТЕХНИКА”
ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
11.04.2016, ИЗБОРНАКОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
Съобщение за публична защита на дисертация
24.09.2015
 „Методика за идентификация на опасността и риска от наводнения”
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Денислава Христофорова Пенчева
10.09.2015
  Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Денислава Христофорова Пенчева
Представяне на дисертационен труд на тема:„ВЛИЯНИЕ НА ФОРМАТА НА БРЕГОВЕТЕ ВЪРХУ НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА КАМЕННО-НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ С ВЕРТИКАЛНО ГЛИНЕНО ЯДРО”
09.12.2014
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  На 15.12.2014 г. (понеделник) от 16.00 ч. в зала А-205 ще бъде проведена публична защита на дисертация на тема: „ВЛИЯНИЕ ...
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков
25.11.2014
 Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков ...
„ЛЯТНА РАБОТИЛНИЦА ПО ПРИСТАНИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ‐ ESIT‐Caen“
19.12.2013, катедра Хидротехника
На 18 декември 2013г. в зала 606 катедра „Хидротехника“ при ХТФ организира представянето на програмата за академичен обмен по ...
Go to page 1 | 2