Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Hydraulics and Hydrology / Department News

Department News

Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Филип Валериев Пенчев
19.09.2017
 Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Хидродинамично изследване на течението в реки около съоръжения ...
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Петър Веселинов Тодоров
12.09.2017
 Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Деформации на речното дъно в зоната на нисконапорни ...
Покана за публична защита на дисертационен труд
07.07.2015
На 15.07.2015 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 508А на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и ...
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Владимир Георгиев Кукурин
03.07.2015
Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Хидравлично моделиране на открити течения във връзка с картиране ...
Конкурс за професор към катедра “Хидравлика и хидрология”
08.04.2015
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 114/26.02.2015 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Конкурс за доцент към катедра "Хидравлика и хидрология"
30.10.2012
В приложените материали са представени списък с публикации и техните резюмета на кандидата - гл. ас. д-р инж. Мартина Димитрова Печинова ...
Go to page 1 | 2