Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News

Department News

Защита на дисертационен труд на инж. Илиян Костов Марков с научен ръководител доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
24.06.2016
 На 04.07.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала 224 (Корпус Б) ще се проведе ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: ...
Защита на дисертационен труд на инж. Николай Йорданов Милев с научен ръководител проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
16.06.2016
На 24.06.2016 г. (петък) от 11:00 часа в зала 224 (Корпус Б) ще се проведе ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: ...
Source: катедра „Геотехника"
Съобщение на изборната комисия на катедра "Геотехника"
23.03.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Изборната комисия по провеждане на избор за ръководител на катедра „Геотехника” при ФТС  
Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" към катедра "Геотехника"
16.03.2016
В обявения срок на конкурса за заемане на академична длъжност "професор" по научна специалност "Земна основа, фундиране и ...
Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра "Геотехника"
02.12.2015
Материали по процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" по научна специалност "Земна основа, фундиране и подземно ...
Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" към катедра "Геотехника"
10.11.2015
 Материали по процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" към катедра Геотехника
Материали по процедурата за придобиване на ОНС "доктор" на инж. Таньо Атанасов Танев
24.08.2015
Материали по процедура за защита на дисертационен труд към катедра "Геотехника" на тема „Моделиране на почви с отчитане на ...
Source: катедра "Геотехника", ФТС
Go to page 1 | 2 | 3