Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Technology and Mechanisation / Department News /

Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Катя Михайлова Белева

27.02.2015

На 12.03.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на СФ, на УАСГ, трети етаж, корпус Б, ще се проведе публична защита на дисертационния труд  на тема " Изследвания върху санирането на жилищни сгради" на гл. ас. инж. Катя Михайлова Белева, за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 02.15.01. "Технология и механизация на строителното производство"Source: катедра ТМС