Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Конкурс за професор към катедра „Обществени сгради“ на АФ

18.08.2016

Със Заповед № 209/06.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли“, към катедра „Обществени сгради“, обявен в ДВ бр. 19/11.03.2016 г.

В приложените материали са представени Заповедта на Ректора, професионална автобиография и част от публикуван монографичен труд на кандидата доц. д-р арх. Пламен Нанов, както и рецензиите и становищата на членовете на Научното жури.

 Source: катедра Обществени сгради