Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Процедура по защита на дисертационен труд на арх. Анастасия Метева, редовен докторант към катедра „Жилищни сгради“ на АФ при УАСГ

12.09.2016

 Със Заповед № 591/27.06.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с процедурата по защита на дисертационен труд на тема: „АРХИТЕКТУРАТА И МУЗИКАТА КАТО ИЗКУСТВА СЪС СХОДНИ КОМПОЗИЦИОННИ ПРИНЦИПИ“ по научна специалност „Архитектура на сгради, съоръжения и детайли“ в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ на редовния докторант към катедра „Жилищни сгради“ арх. Анастасия Метева с научен ръководител проф. д-р арх. Иван Данов.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27/09/2016 г. от 13:00 ч. в зала 316.

В приложените материали са представени Заповедта на Ректора на УАСГ, автореферат и професионална автобиография на докторанта арх. Анастасия Метева, както и рецензиите и становищата на членовете на Научното жури.Source: катедра Жилищни сгради, АФ