Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Публична защита на дисертационен труд на ас. арх. Бисер Козлев

08.03.2017, доц. д-р арх. Панайот Савов

Със Заповед № 47/12.01.2017 г. на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с процедурата по защита на дисертационен труд на тема: „АРХИТЕКТУРА НА ДИПЛОМАЦИЯТА / СГРАДИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА /“ по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ на докторанта на самостоятелна подготовка към катедра „Обществени сгради“ ас. арх. Бисер Козлев с научен консултант проф. дн арх. Бойко Кадинов.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 06.04.2017 г. от 16:00 ч. в зала 315.

Приложени материали: Заповед на Ректора на УАСГ, автореферат и автобиография на докторанта арх. Бисер Козлев, рецензии и становища на членовете на Научното жури.Source: катедра "Обществени сгради"