Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News /

Обява за академична длъжност "асистент"

19.05.2017
На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност: - Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции) – един, за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ при Строителен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца; - Строителни конструкции (стоманобетонни мостове) – един, за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ при Строителен факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54


Source: катедра “Масивни конструкции”