Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment / Department News /

Материали по процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Румян Ценков Петков

06.12.2017, Катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на вода"

Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на агресивността и мероприятия за стабилизиране на водата в Софийската водоснабдителна система“ на инж. Румян Ценков Петков за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.