Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Technology and Mechanisation / Department News /

Покана за разширен катедрен съвет

28.06.2013

На 05 юли (петък) 2013 г. от 16,30 часа в Заседателната зала на Строителен факултет ще се състои разширен катедрен съвет, на който ас. инж. Евгения Асенова Богданова
ще представи проекта си на дисертационен труд на тема:
“Безкофражна технология за изграждане на вертикални елементи при нискоетажни сгради от автоклавен клетъчен бетон в сеизмични райони” за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка към катедрата.

Проектът за дисертационния труд е на разположение, на желаещите да го прегледат, при секретарката на катедра "Технология и механизация на строителството", каб. 1053 Б
 Source: катедра "ТМС"