Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Лаборатории

Лаборатории

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Хидротехническо строителство
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство
Магистър (MA)

Хидростроителство - задочно
Магистър (MA)

Проблемна научноизследователска лаборатория Филтрация и устойчивост

Лабораторията функционира към катедра Хидравлика и Хидрология.

Хидротехнически съоръжения

Лабораторията се управлява и използва от катедра Хидротехника

ВЕЦ и ПАВЕЦ

Лабораторията се управлява от катедра Хидротехника

Помпени станции и напоителни системи

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Експлоатация на хидромелиоративни системи, опазване на околната среда

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Отводнителни системи и корекции на реки

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Автоматизация на напоителните и отводнителните системи и съоръжения

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Агромелиорации

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Водоснабдяване и пречистване на природни води

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите.

ВиК на сгради

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите. 

Третиране на твърди отпадъци

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите.

Лаборатория Химия; Химия на водата; Химия в строителството

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите

 

Лаборатория за анализ на води

Лабораторията за Анализ на Води е част от Университетската Строителна Изпитванелна Лаборатория

Обхватът на акредитацията в направление „анализ на води“ включва питейна вода, повърхностна вода и отпадъчна вода с 6 показателя за всеки тип изпитвана вода –

  • химическа потребност от кислород,
  • нитратен азот (NO3-N),
  • амониев азот (NH4-N),
  • общ фосфор (PO4-P),
  • общ органичен въглерод
  • хлориди (Cl-).