Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. инж. Нина Постолова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници - Хоноруван преподавател

ас. инж. Нина Постолова
Кабинет Б751
Приемно време

приемен час за работа със студенти:

Понеделник: 9:00 - 11:00

 

E-mail ninapb@mail.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2012

Лекционни курсове

 

 

Образование

1996г. - 2001г. - УАСГ
Факултет по транспортно строителство
Специализация - Железопътно
гр. София

Езици

английски и руски език

Професионални умения

Проектант с над 10 годишен опит

Преподавател с над 4 годишен опит

Членство

член на КИИП - София Област;

член на НТС - секция по Транспорт гр. София

Участие в проектиране и строителство

 •  Проектиране на обекти от Железопътната Инфраструктура като:

- проект PFARE LSIF BG9811-01 "Подновяване на железопътните линии в България
Железопътна отсечка Вакарел – Веринско по първа жп линия "

Част: 1. Отводняване и заздравяване на земното платно:

 1. Оптимизация на геометрията на железният път;
 2. Ремонт и изграждане на изкуствени съоръжения;
 3. Осъществяване на авторски надзор за обект:

- "Механизирано подновяване на железния път в междугарията Мездра изток - Струпец - Роман и Роман - Кунино - Карлуково по Втора жп линия от km 89+233 до km 124+156"
 

 • Проектиране и авторски надзор на обекти в областта на екологията и третирането на отпадъци, както следва:
 1.  Изготвяне на проект за „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ВИДИН КЪМ ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ВИДИН“ – фаза Работна, част Обслужващи пътища и площадкова пътна инфраструктура
 2.  Идеен и работен проект за „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – КАРНОБАТ” по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас", финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г. с финансовата подкрепа на ЕС ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – КАРНОБАТ;
 3.  Идеен и работен проект за „Инженеринг (проектиране и строителство) на Претоварна станция за отпадъци – Несебър ‚ СТРОЕЖ: Довеждащ път и пътна връзка за ПСО – Несебър и площадкова инфраструктура;
 4.  Идеен и работен проект за „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО „БРАТОВО - ЗАПАД" по проект на Община Бургас: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас", финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г. с финансовата подкрепа на ЕС"РЕГИОНАЛНО ДЕПО „БРАТОВО – ЗАПАД”;
 5.  Работен проект за Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, община Раковски – Клетка 2;
 6.  Работен проект на обект: Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали и площадка за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, в местност „Ачмите” землище на гр. Черноморец”, община Созопол;
 7. Идейни и работни проекти за „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците от общините Панагюрище и Стрелча” и за „Рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1 в община Панагюрище” от „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на град Стрелча”;
 8.  Работен проект за „Актуализация на проекта за разширение на депо за ТБО на гр. Ямбол – клетка 1” – І-ви етап на „Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа”;
 9.  „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Куклен, м. Ветряка”;
 10. Идейни проекти за рекултивация на сметища в с. Първомайци, с. Поликрайще, с. Драганово”, община Горна Оряховица, област Велико Търново;
 11.  Депо към „Завод за преработка на твърди битови отпадъци с. Шишманци, община Раковски”, Работен проект на Клетка 1;
 12. Актуализация на проект на Депо към „Завод за преработка на твърди битови отпадъци с. Шишманци, община Раковски”, технически проект;
 13.  Депо към “Завод за преработка на твърди битови отпадъци с. Шишманци, община Раковски” – технически проект
   

 

 

Учебни материалиДруги


Фото галерия

 • P02
 • P03
 • P04
 • P01