Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

гл.ас. д-р инж. Силвия  Кацарска-Филипова
Кабинет Р228, лаб.123
Приемно време
 

понеделник и  петък от 9:00 до 11:00 часа, лаб. 123

 

Учебна практика по фотограметрия и ДМ от

22.07.2019г.  до 03.08.2019г., за студенти редовна форма на обучение III курс, сп. ГЕОДЕЗИЯ

 

  

                                                 

 

 

 

E-mail filipova_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Изборна дисциплина  към специализациите за специалност ГЕОДЕЗИЯ:

БЕЗПИЛОТНА ВЪЗДУШНА ФОТОГРАМЕТРИЯ

Анотация

Разглеждат се въпроси от въздушната фотограметрия, използваща летателни средства, изпълняващи полет на заснемане, c облекчен разрешителен режим. Основно внимание се обръща на използването на безпилотни летателни системи.

Студентите придобиват умения за прилагане на неконвенционални технически средства при решаване на различни фотограметрични задачи.

 

Упражнения по:

Цифрова фотограметрия

Близкообхватна фотограметрия и лазерно сканиране

Безпилотна въздушна фотограметрия

Основи на картографирането 

 

 

Образование

Доктор по научна специалност ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ  - 2014г.

Магистър инженер геодезист, УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ  - 09/1995г. -06/2000г.

 

Езици

Английски, 

Руски

Научни интереси

Цифрова фотограметрия; Обработка на изображения; Създаване на тримерни модели на повърхнини и обемни тела; ГИС; Безпилотни летателни системи - методи за заснемане и обработка на цифрови изображения от тях.

Други длъжности и дейности

Катедрен отговорник по качеството  

Академичен наставник

Публикации

1. Филипова С., Анализ на качествените характеристики при интерпретацията на изображения (Фотоинтерпретация), сп. Геомедия 6/2014.

2. Филипова С., Филипов, Д., Използване на мултитемпорални изображения за проследяване на настъпили промени в застрояването на урбанизирани територии,  Геомедия, 6/2015.

3. Filipova S., Filipov D., Raeva P., Creating 3D model of an open pit quarry by UAV imaging and analysis in GIS, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria

4. Филипова С., Филипов, Д., Раева Използване на цифрови изображения от безпилотни летателни апарати и системи за изчисляване на обеми зeмна маса Геомедия, 2/2016.

5. Raeva P., Filipova S., Filipov D., Volume computation of a stockpile – a study case comparing gps and uav measurements in an open pit quarry, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic

6. Радулов  В., Филипова С., Реконструкция на липсващи елементи от фасада – аналитичен алгоритъм, XXVI International symposium on “modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields” Sofia, 03 - 04 november 2016

7. Филипова С., Филипов, Д., Раева, П., Заснемане и оценка на растителността на базата на сателитни  изображения при изработване на ПУП , International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG”, 1 - 3 November 2017, UACEG. Годишник на УАСГ – електронно издание,  том 51, бр. 9, 2018г.

8. Филипов  Д., Филипова С., Използване на безпилотните летателни системи за мониторинг на почвената ерозия, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката” – 28.06.2018г. , УАСГ

9. Филипова С., Филипов, Д., Приложение на близкообхватната фотограметрия за заснемане и опазване на архитектурното наследство, VI-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 11-13 октомври 2018г.

10. Филипов  Д., Филипова С., Анализ на резултатите, получени чрез аерофотограметрично заснемане с БЛС и геодезическо заснемане с ГНСС на тестови обект извън урбанизирана територия, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката” – 01.07.2019г. , Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН

 

 

Цитирания:

1. Филипова С., Анализ на качествените характеристики при интерпретацията на изображения (Фотоинтерпретация), сп. Геомедия 6/2014

в - Милев Г., Милев И.  Основи, системи и технологии в инженерната геодезия,  Книга 1 СГЗБ, 2017.

2. Кацарска-Филипова С., Методика за използване на съвременни фотограметрични технологии за целите на устройственото планиране, Автореферат на дисертация, УАСГ 2014.

в - Милев Г., Милев И.  Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове, Книга 2 СГЗБ, 2017.

3. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in - Rhodes R., UAS as an Inventory Tool: A Photogrammetric Approach to Volume Estimation, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Geography, University of Arkansas, Fayetteville, 8-2017

4. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Krishna M., Ratnam N., Utility of Large Scale Photogrammetric Techniques for 3-D Mapping and Precision Iron Ore Mining in Open Pit Areas, J Geol Geophys 2016, 6:1 DOI: 10.4172/2381-8719.1000270

5. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Rauhala A.,Tuomela A., Davids C., Rossi P., UAV Remote Sensing Surveillance of a Mine Tailings Impoundment in Sub-Arctic Conditions, Remote Sens., 2017,9, 1318; doi:10.3390/rs9121318

6. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Abbaszadeh A., Rastiveis H., A COMPARISON OF CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY USING A NONPROFESSIONAL CAMERA WITH FIELD SURVEYING FOR VPLUME ESTIMATION, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-4/W4, 2017 Tehran's Joint ISPRS Conferences of GI Research, SMPR and EOEC 2017, 7–10 October 2017, Tehran, Iran

7.Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Casagrande, G., Small Flying Drones-Applications for Geographic Observation, © 2018, pp. 47-89

8.Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in MITKA B., P. KLAPA, I. PIECH, Comparative analysis of geospatial data received by TLS and UAV technologies for the quarry, 18th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2018, Albena, Bulgaria, June 2018

9.Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in JULGE K.,  ELLMANN A. ,  KÖÖK R., UNMANNED AERIAL VEHICLE SURVEYING FOR MONITORING ROAD CONSTRUCTION EARTHWORKS, THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 2019/14(1), ISSN 1822-427X/eISSN 1822-4288 2019 Volume 14 Issue 1: 1–17 https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.430

Друга информация

 

 

 

Информация


att_16457_D
Наръчник на Дипломанта