Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р Анета Маричова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

доц. д-р Анета Маричова
Кабинет Б 8 (трети етаж, нова сграда, топла връзка между корпус А и корпус Б)
Приемно време

Понеделник: 14-15 ч. Четвъртък:12-13 ч.

E-mail marichova_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1987

Лекционни курсове

Микро- и макроикономика

Икономика на строителството

Икономика за мениджъри 

Маркетинг 

Индустриална икономика

Пазарна организация

Пазарни структури и анализи

Стратегическо планиране и управление

Бизнес планиране и прогнозиране

Икономика за мениджъри - дистанционно обучение

Индустриална икономика - дистанционно обучение

 


 

Образование

ВИСШЕ, Магистър, специалност "Политическа икономия" ,

Университет по национално и световно стопанство

Езици

Много добро владеене на английски и руски език

Професионални умения

 Преподавателска и научно-изследователска практика в областта на: микро- и макроикономика, пазарни структури, мениджърски икономикс, маркетинг, и бизнес планиране.
Лектор в курсове бакалавър, магистър- редовно и дистанционно обучение, следдипломна квалификация в УАСГ, НБУ
Съвместно със студентите от спец. Архитектура - Разработване и оценка на проект:"Архитектурният процес и архитектурната фирма от гл.т. на перспективата на клиентите и конкурентните фирми" 
 

Научни интереси

 Изследвания в областта на икономикса, индустриалния икономикс, мениджмънта и маркетинга.

Изследвания на икономическите проблеми в отрасъл строителство, прилагайки модела

"Пазарна структура - Стратегическо поведение - Конкурентни предимства"

Изследвания на динамичните възможности на фирмата,  тяхното изграждане и развитие при отчитане на фирмените специфики.

Научна дейност

Изследвания и публикации в областта на икономикса, индустриалния икономикс, мениджмънта и маркетинга.

Изследвания на икономическите проблеми в отрасъл строителство, прилагайки модела

"Пазарна структура - Стратегическо поведение - Конкурентни предимства"
 

 Изграждане на динамичните възможности на строителната фирма

Участие в научно-изследователски проекти

Проект “Балкански клъстер” (Създаване на модел за развитие на МСП и клъстерите с цел устойчиво икономическо развитие в региона). Съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия,2016

Икономически анализ на развитието и разрастването на градовете. Икономически анализ и икономическа фрагментация на София и Столична Община (СО), Икономическо изследване на града, направено в рамките на спечелен проект в УАСГ на тема: "Процеси на пространствено развитие и обособяване в българските градове (на примера на София), 2012
 

Научни и академични длъжности

2015 г.  - Доцент

2014 г.  - Доктор по икономика

1995 г.  -  Главен асистент

1992-1995г. - Ст.асистент

1987-1992  г. - Асистент

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Строителен пазар, Строителна фирма, Динамични възможности, Функционални компетенции, Конкурентно предимство, Реализация на фирмени цели

 

Публикации

Монографии

Пазарни структури и анализи. 2019. Аванград Прима.ISBN 978-619-239-168-3

Икономикс за строителни мениджъри. 2018. Авангард Прима. ISBN 978-619-239-117-1

Конкуренция на строителния пазар. 2017. Авангард Прима. ISBN 978-619-160-763-1

Динамичните възможности на фирмата. 2015.Авангард Прима. ISBN 978-619-160-427-2

Учебници

Пътеводител за изследване на пазара и фирменото поведение. 2015. Авангард Прима. ISBN978-619-160-440-1

Пътеводител по Икономика за мениджъри. 2013. НБУ. ISBN 9768-954-535-741-1

Индустриална икономика. 2012. НБУ. ISBN 978-954-535-705-3

Индустриална икономика.  2010. НБУ. ISBN 978-954-535-641-4

Микроикономика. 1996. Първа частна гимназия по мениджмънт и право "проф. И.Апостолов“.

Маркетинг-текстове, задачи, казуси. 1995. Славена. ISBN 954-579-013-X

Други публикации

Публикувани статии и доклади в сборници на международни конференции

Политика на строителната фирма за създаване на стратегически ресурс с цел изграждане на конкурентни предимства. 2018. Годишник на УАСГ. том 51. бр.5, стр. 93-112. ISSN 2534-9759

Корпоративният социален капитал – фактор за ефективно управление на строителната фирма. 2018. Годишник на УАСГ (в съавторство). том 51. бр.5, стр.51-70. ISSN 2534-9759

Динамичните възможности на фирмата - основен фактор за успешна иновационна политика. 2015. Втора Научна Приложна Конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“. 5-6 ноември. УАСГ, стр.26-35. ISSN 2367-6752

Роля на клъстерите за устойчиво развитие на строителната фирма. 2015. Втора Научна Приложна Конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“. 5-6 ноември . УАСГ, стр.36-45. ISSN 2367-6752

Стратегически мениджмънт на малката строителна фирма. 2014. Първа Научна Приложна Конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството". 4 - 5 декември. УАСГ, стр.24-31. ISSN 2367-6752

Структурен бизнес анализ на строителството в икономиките на ЕС-27. 2012. Международна юбилейна научно-приложна конференция - 70 години УАСГ. Доклади. том 3, стр. 103-113. ISBN 978-954-724-049-0

Публикувани статии в национални списания

Проблемът "иновации в строителството". 2014. Транспортно строителство и инфраструктура. бр.5, стр.31-35. ISBN 978-954-92620-3-2

Публикувани статии в международни списания

Vertical Connections on the Construction Market. 2018. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Year 20, pp. 7-18. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/ ISSN 2392-6139/ISSN-L 1584-5990

Improving the Partnership between the Participants in the Vertical Chain of the Construction Market. 2018. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Year 20, pp. 19-30. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/ ISSN 2392-6139/ISSN-L 1584-5990

Building an integrated vertical chain - a factor for sustainable construction. 2018. International Journal of Modern Research in Engineering and Technology (IJMRET). IF. Vol. 3 Issue 11 ǁ Nov., pp. 28-38. www.ijmret.org. ISSN: 2456-5628

Application VRIO framework to evaluate capabilities of the construction firm to create competitive advantages. 2018. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology. IF. Paper Code: ijesrt/N022/18. Vol. 7. Iss.8. Aug., pp.362-369. ISSN: 2277-9655

Building Strategic Resource - A Factor for the Competitive Advantages of the Construction Firm. 2018. Civil Engineering Research Journal. 5(5). CERJ -RA-18-765. ISSN: 2575-8950

Efficiency of the construction market and need for government regulation. 2017. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIX– Issue 19,  pp. 37-49. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Product differentiation policy of the construction firm.  2017. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS -CONSTANTZA.Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIX– Issue 19, pp. 51 -63. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Рricing policy of the construction firm. 2016. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS -CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVIII. – Issue 8, pp. 163-174. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Effective organization of construction firm. 2016. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS -CONSTANTZA.Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVIII. – Issue 8, pp. 175-186. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Building of dynamic capabilities in new, innovative firm. A study of Bulgarian construction market. 2015. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press, pp. 25-34. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52.ISSN1584-5990

Building of dynamic capabilities in the small firm. A study of Bulgarian construction market. 2015. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS-CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press, pp. 35-46. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52.ISSN1584-5990

The dynamic capabilities of the firm - a major factor for sustainable competitive advantage. A study of Bulgarian construction industry. 2014. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS –CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVI– Issue 16 (2014), рр. 41-52. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Economic crisis and perspectives of the construction firm. 2014. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS –CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVI– Issue 16 (2014), pp.53-62. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-32. ISSN 1584-5990

Structural analysis of construction industry and firm's strategy: A study of Bulgarian construction industry. 2013. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS- CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIV– Issue 15 (2013), pp. 63-70. http: // www.revista-constructii.univovidius.ro. ISSN 1584-5990

Competitive strategy and competitive advantage in the civil engineering construction industry. 2013. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS –CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIV– Issue 15 (2013), pp. 71-78.http: // www.revista-constructii.univovidius.ro. ISSN 1584-5990

Участия в международни научни конференции и семинари

The 5th Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, ARSA 2016 (Nov. 7-11, 2016, www.arsa-conf.com), www.arsa-conf.com
Participant. Paper: Economic principles the city's development (Paper ID 4397)

The 5th Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2016, Aug.8-12, 2016, www.eiic.cz.Participant. Paper: Marketing of construction firm

The 4rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, ARSA 2015 (Dec. 1 - 5, 2015, www.arsa-conf.com), www.arsa-conf.com
Participant. Paper: Application of VRIO framework to evaluate capabilities of the construction firm for creating competitive advantages (Paper ID: 4780)


The 3nd HASSACC 2015 - Virtual Conference Human and Social Sciences at the Common Conference, HASSACC 2015 ( Oct. 2- 9, 2015 ), www.hassacc.com.
Participant. Paper: Role of managers to build a dynamic capabilities in the firm (Paper ID: 3209)


The 4rd Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2015,  Aug. 10-14, 2015, www.eiic.cz.
Participant. Paper: Influence of the organizational characteristics of the firm on building and development of dynamic capabilities

The 2nd Virtual Multidisciplinary Conference, QUAESTI 2014, Dec.15 - 19, 2014, www.quaesti.com.
Participant. Paper: Building of strategic resource in the construction firm (Paper ID: 2104)

The 3rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, ARSA 2014 Dec.1 - 5, 2014, www.arsa-conf.com
Participant. Paper: Influence of dynamic capabilities on innovation in the firm and performance

The 2nd HASSACC 2014 - Virtual Conference Human and Social Sciences at the Common Conference, HASSACC 2014 (Nov. 17-21, 2014), www.hassacc.com.
Participant. Paper: Analysis and evaluation of dynamic capabilities for the development of the firm. A study of Bulgarian construction industry

The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2014, Sept.1-5, 2014, www.eiic.cz.
Participant. Paper: Sustainable long term development of the construction firm

The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2013, Sept. 2-6, 2013, Czech Republic, www.eiic.cz.
Participant. Paper: Strategy management in construction industry

The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10.- 14., 2013, www.arsa-conf.com
Participant. Paper: Structural analysis of construction industry and competitive strategy of firms: A study of Bulgarian construction industry

Участия в национални научни семинари:

Стратегическо поведение на фирмата на пазара на гражданско строителство в България, Mеждународна юбилейна научно-приложна конференция, секция "Обществени науки" УАСГ, 2012

 Маркетингови стратегии на чуждите инвеститори и развитието на индустриалния мениджмънт в България, Mеждународна юбилейна научно-приложна конференция, 2002 .
 

 

 

 

Публикации


Учебни материали


Курсови задачи и задания