Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Инженерна екология - нова специалност ОКС "бакалавър" към ХТФ

08.02.2017

 От учебната 2017/18 г. в Хидротехнически факултет се въвежда обучение по нова специалност ОКС "бакалавър" Инженерна екология.

В специалността “Инженерна екология” се обучават студенти в образователно-квалификационната степен “бакалавър” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Обучението по специалността е в редовна форма, първа степен, за срок от 4 години (8 семестъра), с обща студентска заетост от 7200 часа и с 240 кредита (включително разработване и защита на дипломна работа).
След успешно дипломиране студентите придобиват професионална квалификация „Строителен инженер по инженерна екология“.
 

Кандидатстването е след завършено  средно образование съгласно правилата на УАСГ.

Учебен план

 

Екологията е наука, която ни помага да опознаем света в неговото многообразие и взаимозависимост. Тя очертава най-обща концепция за обективните закони и за причинно-следствените взаимовръзки на случващото се около нас. В частност, инженерната екология изучава тази част от дейността на хората, която е свързана със строителството, управлението и експлоатацията на инженерни системи и съоръжения (пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води, язовири, напоителни системи, водоснабдителни и канализационни системи). Завършилите тази специалност имат разнообразни възможности за реализация като инженер-еколози в производствени предприятия и корпорации, министерства, общини, строителни фирми, експлоатационни предприятия и други.

Бакалавърът по “ Инженерна екология ” може да работи в следните примерни организации и фирми:

-       проектантски организации и фирми у нас и в чужбина;

-       строителни организации и фирми у нас и в чужбина;

-       експлоатационни предприятия;

-       системата на държавната администрация, министерства, агенции и др., както и в системата на общинската администрация;

-       финансови организации и ведомства;

-       организации, сдружения и фирми, занимаващи се с екологични проблеми и опазване на водните течения и басейни от замърсяване.

Бакалавърът по “ Инженерна екология ” може да заема следните примерни длъжности:

-       Инженер, екология;

-       Инженер, пречистване на природни води;

-       Инженер, пречистване на отпадъчни води;

-       Еколог;

-       Съветник, екология;

-       Одитор, екология;

-       Консултант, екология;

-       Специалист, възстановяване на околната среда.

Бакалавърът по “ Инженерна екология ” е подготвен да извършва компетентно следните специализирани дейности:

-       Анализиране на данни от лабораторни анализи;

-       Идентифициране на източниците на екологични проблеми, в частност свързани с хидро-съоръжения и системи и препоръчване на начини за превенция, контрол и намаляване на влиянието върху околната среда;

-       Провеждане на одити за оценяване влиянието на съществуващи дейности, в частност свързани с хидро-строителни обекти, процеси, отпадъци, шумове и вещества върху околната среда;

-       Оценяване дали дейността на дадена организация е в съответствие с държавни или вътрешни наредби и правила за опазване на околната среда, установяване на нарушенията и определяне на подходящи коригиращи действия;

-       Осигуряване на технически съвети и спомагателни услуги на организации за справяне с екологичните проблеми, намаляване на вредните влияния и минимизиране на финансовите загуби;

-       Инспектиране на промишлени и общински хидро-съоръжения и програми, за да се оцени оперативната ефективност и да се осигури съответствие с наредбите за опазване на околната среда;  

-       Актуализиране и поддържане на планове, разрешителни и стандартни оперативни процедури;

-       Мониторинг на екологични програми за подобряване на околната среда;

-        Консултиране на предприятия и държавни агенции относно процедури, които трябва да следват при почистване на замърсени участъци, за да се гарантира защита на хората и околната среда.

Бакалавърът, завършил специалност “Инженерна екология” получава знания по:

-       Основополагащи общи дисциплини като физика, химия, биология, математика, информационни технологии, философия;

-       Основополагащи специфични дисциплини като теоретична екология, физични и климатични екологични фактори, геология и хидрогеология, хидравлика, строителни материали и конструкции;

-       Надграждащи специфични дисциплини като опазване и пречистване на въздуха, водите, почвите и човешкото здраве, екологично законодателство, управление на водни ресурси, измервателни технологии и мониторинг, анализ на данни от мониторинг, икономика, екологични аспекти на хидро-инженерни системи и съоръжения (хидротехнически, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни), екологични аспекти на транспортна и газопреносни системи, източници на енергия и енергийно стопанство, устройство и  управление на територията, оценка на жизнения цикъл, управление на отпадъци, моделиране в екологията; 

-       Дисциплини, повишаващи социалните и пазарните умения като чужди езици, физическа подготовка, развитие на лидерски умения, комуникативни умения.Източник: Деканат ХТФ