Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - нова специалност ОКС "бакалавър" към ХТФ

10.04.2017

 От учебната 2017/18 г. в Хидротехнически факултет се въвежда обучение по нова специалност ОКС "бакалавър" Водно строителство.

В специалността “Водно строителство” се обучават студенти в образователно-квалификационната степен “бакалавър” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Обучението по специалността е в редовна форма, първа степен, за срок от 4 години (8 семестъра), с обща студентска заетост от 7200 часа и с 240 кредита (включително разработване и защита на дипломна работа).
След успешно дипломиране студентите придобиват професионална квалификация „Строителен инженер по водно строителство“.

Кандидатстването е след завършено средно образование съгласно правилата на УАСГ.


Учебен план

Обучението по специалността предоставя знания, умения и компетентности, свързани със строителството и експлоатацията на системи и съоръжения от водния сектор – сградни ВиК инсталации, селищни и промишлени водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения; напоителни системи на земеделски земи, дворове, паркове и спортни игрища, дренажи на селскостопански площи, сгради и съоръжения; диги, корекции на реки и други брегозащитни съоръжения; хидроенергийни системи и съоръжения, ВЕЦ, хидротехнически тунели; язовири и язовирни стени и съоръженията към тях. Придобиват се знания и за управлението и комплексното използване на водните ресурси.
Придобитата квалификация позволява реализацията на инженерите в строителни фирми, експлоатационни дружества, в държавната и общинската администрации, а също и в проектантски и финансови организации.
Завършилите специалността “Водно строителство” в ОКС "бакалавър" получават необходимите кредити по общообразователни и общотехнически дисциплини за продължаване на образованието във втора степен в ОКС “магистър”. В Хидротехническия факултет на УАСГ образованието може да продължи по някоя от следните специалности:
 Водоснабдяване и канализация – пречистване на води
 Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения
 Хидротехническо строителство
 Хидромелиоративно строителство
 Управление на водни ресурси
 Газоснабдяване
 Проектиране, изграждане и експлоатация на газопреносни системи
 „Мениджмънт на инфраструктурата” – немскоезиково обучение, специализация „Хидростроителство”
 

Бакалавърът по “Водно строителство” може да работи в:
 проектантски организации и фирми у нас и в чужбина;
 строителни организации и фирми у нас и в чужбина;
 експлоатационни предприятия;
 системата на държавната администрация, министерства, агенции и др., както и в системата на общинската администрация;
 финансови организации и ведомства;
 организации, сдружения и фирми, занимаващи се с екологични проблеми и опазване на водните течения и басейни от замърсяване.

Бакалавърът по “Водно строителство” може да заема следните длъжности:
 технически ръководител на строителен обект;
 инженер в строителни и експлоатационни организации и фирми;
 специалист в инвестиционния процес;
 специалист в банкови компании, фондове и др.;
 администратор или заемащ управленска длъжност в системата на общинската и държавната администрация.

Бакалавърът по “Водно строителство” е подготвен да извършва компетентно следните специализирани дейности:
 организация и изпълнение на хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни и ВиК системи, обекти и съоръжения.
 поддържане и експлоатация на хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни и ВиК системи, обекти и съоръжения.
 проектиране на ремонтно-възстановителни работи на съществуващи хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни и ВиК системи, обекти и съоръжения, с правоспособност, съгласно действащата нормативна уредба в Р. България;
 проектиране на хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни и ВиК системи, обекти и съоръжения, с правоспособност, съгласно действащата нормативна уредба в Р. България.

Бакалавърът, завършил специалност “Водно строителство” притежава умения за:
 изработване на технически чертежи, изчисления и спецификации;
 осъществяване на техническо ръководство на строежи;
 извършване на експлоатационна дейност на хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни и ВиК системи, обекти и съоръжения;
 организация и ръководство на производствена дейност на строителни фирми;
 контрол и управление на качеството на строителството и на строителните материали;
 участие в административното обслужване на инвестиционния процес.

Бакалавърът, завършил специалност “Водно строителство” получава знания за:
 природни науки, математика и информационни технологии;
 строителни материали, инженерна геология и хидрогеология, геодезия;
 теоретична механика, съпротивление на материалите, земна механика и фундиране, сградостроителство;
 строителна механика, стоманобетон и масивни конструкции, стоманени и дървени конструкции;
 икономика, организиране и управление на строителството;
 хидравлика и хидрология;
 хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни (ВиК) системи и съоръжения;
 водостопански системи, управление и комплексно използване на водните ресурси.
 Източник: Деканат ХТФ