Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" НА ГФ ПРИ УАСГ

22.03.2019, Деканат ГФ

Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.5. Математика; научна специалност " Геометрия и топология (дескриптивна геометрия)", обнародван в Държавен вестник, бр. 93/09.11.2018 г. и обявен в интернет страницата на УАСГ за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика”, се обявяват: пълен списък на публикациите за участие в конкурса на кандидата д-р мат. Данаил Брезов, заповедта за назначаване на научно жури и изготвените рецензии и становища на членовете на научното жури. Източник: Деканат ГФ