Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" НА АФ ПРИ УАСГ

22.03.2019, Д. Недялков

Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия", обнародван в Държавен вестник, бр. 93/09.11.2018 г. и обявен в интернет страницата на УАСГ за нуждите на катедра „Жилищни сгради”, се обявяват: пълен списък на публикациите за участие в конкурса на кандидата д-р арх. Евгения ДИМОВА-АЛЕКСАНДРОВА, заповедта за назначаване на научно жури и изготвените рецензии и становища на членовете на научното жури.Източник: катедра "Жилищни сгради"