Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

Конкурс "Единството на УАСГ"
01.04.2019
 Студентски конкурс за пластика на тема" Единството на УАСГ"
Source: УАСГ Ректорат
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" НА АФ ПРИ УАСГ
22.03.2019, Д. Недялков
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" НА АФ ПРИ УАСГ
22.03.2019, Д. Недялков
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на дисертационния труд на арх., ланд, арх.Петя Йотова АЛЕКСАНДРОВА
14.03.2019, Д. Недялков
Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх., ланд, арх. Петя Йотова ...
Source: катедра "Гродоустройство"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 57