Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Покана за участие в работата на Общото събрание на СФ

03.01.2018, Д. Динев

 На основание на чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование


СВИКВАМ
Общото събрание на Строителния факултет
на 16.01.2018 г. от 16:00 ч. в зала 226, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода януари 2017 г. – януари 2018 г.
2. Обсъждане и гласуване на доклада.
3. Избор за актуализиране състава на Факултетния съвет на Строителен факултет (студентска квота).

Декември 2017г.

Председател на Общото събрание на СФ:                                            
доц. д-р инж. Румяна ЗахариеваSource: Председател на ОС