Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Конструктивно инженерство / Описание

Описание

Конструктивно инженерство - Магистър (MA) за бакалаври

Конструктивно инженерство
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адекватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори.

Лекциите в курса се базират на получените в предходното обучение добри познания по приложна математика, физика и конструктивна механика. Предлага се специализирано изучаване на проблемите, свързани с конструктивното композиране, конструктивното формообразуване, изчисляване и оразмеряване на разнообразни носещи конструктивни системи от различни конструктивни материали – стоманобетон, стомана, дърво и др.
В магистърския курс по конструктивно инженерство са включени и въпроси, свързани с поведението на носещите конструкции при различни експлоатационни товари и въздействия. Отделено е специално внимание на проектирането на конструкциите за сеизмични въздействия. Изясняват се въпросите на конструктивното моделиране и се създават основни умения за непрекъсната самоподготовка и стремеж към научни изследвания.
Учебният план включва задължителни, задължително-избираеми и свободно-избираеми дисциплини.
Завършилите магистърската програма по "Конструктивно инженерство" ще могат да се реализират като строителни конструктори, консултанти, експерти и изследователи по строителни конструкции, главни специалисти в специализираните държавни органи и др.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: строителен инженер по конструктивно инженерство, образователно-квалификационна степен „магистър”.
Продължителност на програмата: три семестъра (два учебни и един дипломен).
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър (4,00), както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;
– студенти, завършили степента “бакалавър” или “магистър” във висшите училища “Л. Каравелов”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” и “Т. Каблешков” по специалностите “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”;
– чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бакалавър” или “магистър” по строително инженерство, с диплома призната и легализирана от МОН.
Адреси за контакти:
Проф. д-р инж. Димитър Даков – отговорник на магистърската програма, катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”, тел.: 866-24-16; 963-52-45/вътр. 529, е-mail: dakov_fce@uacg.bg и www.uacg.bg.