Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Геотехническо инженерство / Описание

Описание

Геотехническо инженерство - Магистър (MA) за магистри

Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean_fte@uacg.bg
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас - фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.

Тематични направления в обучението: съвременни методи за изследване на свойствата и напрегнатото и деформираното състояние на почвените и скалните масиви, специални фундаментни конструкции, свлачищни укрепващи конструкции, геотехнически проблеми на околната среда, геотехнически съоръжения в сеизмичните райони, числени методи в геотехническото проектиране, насипни съоръжения, инженерна скална механика, приложна инженерна геология.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по геотехническо инженерство. Придобитата квалификация дава възможност за реализация на завършилите като проучватели, проектанти, изследователи, консултанти, експерти и др. в специализираните и строителни фирми и държавни органи.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последния семестър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър (4,00), както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултети и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степента “магистър” във висшите училища “Л. Каравелов”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” и “Т. Каблешков” по сп. “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”.

Адреси за контакти:
Проф. д-р инж. Георги Илов – катедра “Геотехника”, тел: 963-52-45/вътр. 248, 245 и проф. д-р инж. Трифон Германов, катедра “Геотехника”, тел.: 963-52-45/вътр. 245, 434,
е-mail: gilov_fte@uacg.bg , germanov_fte@uacg.bg и www.uacg.bg.