Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на водни ресурси / Описание

Описание

Управление на водни ресурси - Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон 0884358084; (+359 2) 963 52 45/798; +359 884 358 084
Факс (+359 2) 865 66 48
E-mail dean_fhe@uacg.bg

Студентите по специалност “Управление на водните ресурси” се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър". Срокът на обучение е 2 години и включва 3 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа.

Успешно завършилите обучението получават професионална квалификация строителен инженер по специалността “Управление на водните ресурси" и са подготвени да извършват компетентно следните специализирани дейности:

-Да разработват оптимални схеми за комплексно използване на водите на даден водоизточник, поречие или водостопански район.

-Да извършват водностопански проучвания, необходими за проектирането, строителството и експлоатацията на водоснабдителни, канализационни, хидромелиоративни, хидротехнически системи и съоръжения.

-Да използват съвременните информационни технологии и техники при проучването, проектирането и експлоатацията на водностопански системи, съоръжения и обекти.

-Да изграждат водостопански системи, съоръжения и обекти с висока надеждност и ефективност при оптимална организация, механизация и технология на строителството.

-Да организират и провеждат съвременна техническа и стопанска експлоатация на водостопанските системи, съоръжения и обекти при оптимално управление на технологичните процеси и техническо поддържане при съответно ниво на въведена механизация и автоматизация.

-Да решават компетентно екологични проблеми във водностопанските системи.

-Да извършват реконструкция и модернизация на водостопанските системи съобразно икономическите условия и постиженията на световната наука и практика.

-Да провеждат научни и научно приложни изследвания в областта на управлението на водните ресурси.