Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура / Описание

Описание

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура - Магистър (MA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Учебен план
Анотации

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Факултет Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean_fte@uacg.bg
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

Програмата е ориентира на към кандидати, завършили висше инженерно образование „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образование най - малко добър.

Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура. Продължителност на програмата: четири семестъра, от които пос ледния семес тър – дипломна работа.

Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най - важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и  управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура.

Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общости в областта на транспортната инфрастру ктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производ ствено - технически отдели.

Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.