Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Кадастър / Описание

Описание

Кадастър - Магистър (MA) за бакалаври

Кадастър
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон (+359 2) 966 22 01
(+359 2) 963 52 45 /424
0884 94 69 53
Факс (+359 2) 866 22 01
E-mail dean_fgs@uacg.bg

 С магистърската програма по „Кадастър” се подготвят магистри за важна област от геодезията – кадастъра. Изучават се основни въпроси и технологии от геодезията (вкл. GPS, ГИС, Информационни системи в кадастъра и поземлената регистрация), свързани със създаване на геодезически мрежи и измервания за целите на кадастъра, създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри.

 Включени са правни дисциплини, които са свързани с кадастъра и устройството на територията. Изучава се поземлена администрация, стандарти в геодезията и кадастъра, работа с пространствени данни, управление на поземлени ресурси и други.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър - инженер по кадастър. Придобитата квалификация дава възможност за реализация на завършилите в посочените приложни области, както и във фирмите и структурите, които създават и поддържат кадастъра в Р. България.
Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семестър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към лица с висше образование по специалности от област 5 „Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър (4,00). За кандидатите, които не са от професионалното направление на УАСГ 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”, през първия семестър се добавят и допълнителни дисциплини съобразно завършеното висше образование.

Адреси за контакти:
Ръководител на магистърската програма: доц. д-р инж. Бано Банов – катедра “Геодезия и геоинформатика”, тел: 963-52-45/вътр. 439 и 0888 738744, е-mail: b_banov@abv.bg