Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Пространствено планиране / Описание

Описание

Пространствено планиране - Магистър (MA) за бакалаври

Пространствено планиране
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Магистърска програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане

Предназначение на програмата: В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г., актуализиран през 2011 г.), програмата е ориентирана към следните кате гории студенти с придобито висше образование „ бакалавър “ или „ магистър “ от направления:  Администрация и управление  Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите сп ециалностите Архитектура и Урбанизъм)  Биологически науки  Горско стопанство и туризъм  Енергетика  Икономика  Информатика и компютърни науки  История и археология  Комуникационна и компютърна техника  Науки за земята  Национална сигурност  Обществени комуникации и информационни науки  Политически науки  Право  Социология, антропология и науки за култ урата  Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация:
Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-,  мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.
Придобита квалификация след успешното завършване на програмата:
специалист по пространствено и градско планиране.
Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право
на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия и един дипломен. Програмата има за цел да разшири хоризонта на специалисти от различни професионални области върху пространствените аспекти на развитието и планирането, да подпомогне интердисциплинния диалог в процеса на пространственото управление, като открои специфичният им принос за регионалното и градско развитие и планиране.

Програмата изгражда в студентите: Знания, свързани с обекта на пространственото планиране: природната и антропогенна среда; устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите; оценяването и управлението на околната среда, анализирането и прогнозирането на бъдещите обществени потребности; характера, целите, теорията, историята и методологията на пространственото планиране; инструментите за планиране и приложението им; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; политическия, институционален и правен контекст на урбанистичната практика и връзката на пространственото планиране с други видове планиране.

Умения за: концептуално мислене и практическо прилагане на концепциите чрез инструменти, мерки и проекти; работа с инструменти, използвани в полето на урбанизма; техники за събиране, обработка и анализ на данни , вкл. чрез използване на съвременни технологии; техники и инструменти за графично представяне и пространствено моделиране; методи за генериране на идеи и предложения в стратегическото планиране, мониторинг и оценка при  приложението на стратегически и оперативни планове; ефективна професионална комуникация, медиаторство и екипна работа в процеса на планиране.

Отношение към: пространственото планиране като дейност, адресирана към обществените потребности съгласно принципите на устойчивото развитие; екипн ата мулти - интер - , трансдисциплинна дейност в полето на урбанизма; социо - културните предпоставки в организацията на околната среда; ценностите и етиката в професионалния диалог.